Hướng dẫn đăng ký tài khoản thư viện số

Việc sử dụng Thư viện số giúp các độc giả có thể khai thác trực tuyến (online) các tài liệu số như Giáo trình, Luận án, Luận văn gồm các nội dung về chuyên ngành do nhà trường đào tạo.