1
Bài giảng cơ sở địa chất thủy văn địa chất công trình : Dùng cho sinh viên ngành Địa chất thăm dò / Nguyễn Thị Thanh Thủy
2
CHẤT THUỶ VĂNTHỦY ĐỊA HOÁ -- Chương IV: ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TRONG TÌM KIẾM, THĂM DÒ DẦU KHÍ -- Chương V: ĐỊA CHẮT THỦY VĂN, TRONG KHAI THÁC MỎ DẦU KHÍ -- Chương VI: YÉU TỐ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TRONG TẦNG CHỨA DẦU KHÍ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -- Tài liệu tham khảo --
3
cấp nước -- Chương XI: Điều tra địa chất thủy văn phục vụ tháo kho mỏ -- Chương XII: Điều tra địa chất thủy văn đối với các công trình thủy lợi và công trình khác -- Chương XIII: Điều tra địa chất thủy văn phục vụ cho nông nghiệp --
4
Sự hình thành mỏ nước khoáng thuỷ xâm nhập Thanh Thuỷ, Phú Thọ, phương pháp đánh giá trữ lượng và chất lượng nước khoáng dạng mỏ này : Luận văn thạc sĩ / Vũ Mạnh Tùng Mục lục -- Chương 1: Phân loại mỏ nước khoáng theo cấu trúc thủy động lực -- Chương 2: Đặc điểm địa lý tự nhiên khu mỏ nước khoáng Thanh Thủy, Phú Thọ -- Chương 3: Đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn mỏ nước khoáng Thanh Thủy
5
Giáo trình tiếng anh chuyên ngành địa chất thủy văn - Địa chất công trình / Nguyễn Bách Thảo (ch.b), Trần Vũ Long Mục lục -- General topic -- Additional texts -- Specific topic -- Addtional texts -- Toàn văn --
6
pháp đại chất thủy văn đồng vị trong điều tra địa chất thủy văn -- Chương 6: Điều tra địa chất thủy văn phục vụ cho cung cấp nước -- Chương 7: Điều tra địa chất thủy văn phục vụ cho tưới -- Chương 8: Điều tra địa chất thủy văn phục vụ xây dựng các công trình thủy công - Thủy lợi và Công nghiệp - Dân dụng -- Chương 9: Điều tra địa chất thủy văn khi tìm kiếm, thăm dò và khai thác các mỏ dầu khí
7
-- Chương 5: Phân loại nước dưới đất -- Chương 6: Nước lỗ hổng, nước khe nứt, nước cactơ -- Chương 7: Nước khoáng và nước công nghiệp -- Chương 8: Sự vận động của nước dưới đất -- Chương 9: Các hiện tượng Địa chất thủy vănĐịa chất công trình -- Chương 10: Địa chất thủy văn mỏ -- Chương 11: Một số phương pháp Địa vật lý thường dùng trong Địa chất -- Tài liệu tham khảo --
8
-- Chương V: Điều kiện địa chất thủy văn hình thành và phá hủy các mỏ dầu khí -- Chương VI: Địa chất thủy văn tìm kiếm và thăm dò dầu khí -- Chương VII: Địa chất thủy văn các mỏ dầu và khí --
9
Đánh giá tiềm năng carbonat vùng Cẩm Thủy - Thanh Hóa và định hướng sử dụng : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Đức Chung Mục lục -- Chương 1: Khái quát đặc điểm cấu trúc địa chất vùng Cẩm Thủy -- Chương 2: Đánh giá tiềm năng đá carbonat vùng Cẩm Thủy -- Chương 3: Định hướng sử dụng đá carbonat vùng Cẩm Thủy -- Toàn văn --
10
-- Chương 7: Địa mạo -- Chương 8: Địa chất thủy văn (Thủy địa chất) -- Chương 9: Khoáng sản -- Chương 10: Lịch sử phát triển địa chất -- Chương 11: Kết luận -- Phần II: Những phụ lục cần thiết cho một báo cáo địa chất --