1
Giáo trình địa chất công trình / Tô Xuân Vu; Lời nói đầu -- Mục lục -- Chương 1: Đại cương về địa chất -- Chương 2: Nước dưới đất -- Chương 3: Đất đá và tính chất địa chất công trình của chúng -- Chương 4: Các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình -- Chương 5: Các phương pháp nghiên cứu địa chất công trình -- Chương 6: Khảo sát địa chất công trình để xây dựng công trình -- Tài
2
Giáo trình địa chất công trình / Tô Xuân Vu; Mục lục -- Chương 1: Đại cương về địa chất -- Chương 2: Nước dưới đất -- Chương 3: Đất đá và tính chất Địa chất công trình của chúng -- Chương 4: Các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình -- Chương 5: Các phương pháp nghiên cứu địa chất công trình -- Chương 6: Khảo sát địa chất công trình để xây dựng công trình -- Toàn văn --
3
Bài giảng cơ sở địa chất thủy văn địa chất công trình : Dùng cho sinh viên ngành Địa chất thăm dò / Nguyễn Thị Thanh Thủy
4
XI: Khảo sát địa chất công trình cho công trình dân dụng và công nghiệp -- Chương XII: Đường sắt và đường ô tô -- Chương XIII: Khảo sát địa chất công trình để xây dựng cầu -- Chương XIV: Khảo sát địa chất công trình cho công trình thủy lợi -- Chương XV: Khảo sát địa chất công trình để xây dựng kênh dẫn, đường hầm, đường ống dẫn, đường dây tải điện và sân bay -- Chương XVI: Khảo sát địa chất công
5
Hướng dẫn thí nghiệm đất xây dựng : Dùng cho sinh viên ngành địa chất công trình,địa chất thuỷ văn / Trần Hữu Nhân,Trần Quang Thống;
6
Giáo trình địa chất công trình : Dành cho sinh viên ngành khai thác mỏ / Tô Xuân Vu Mục lục -- Mở đầu -- Chương I: Đất đá và tính chất ĐCCT của chúng -- Chương II: Các quá trình và hỉện tượng địa chất -- Chương III: Các phương pháp nghiên cứu địa chất công trình -- Chương IV: Khảo sát địa chất công trình các mỏ khoáng sản -- Tài liệu tham khảo --
7
trình của đất đá -- Chương 7: Các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình -- Chương 8: Các phương pháp nghiên cứu địa chất công trình --
8
Giáo trình tiếng anh chuyên ngành địa chất thủy văn - Địa chất công trình / Nguyễn Bách Thảo (ch.b), Trần Vũ Long Mục lục -- General topic -- Additional texts -- Specific topic -- Addtional texts -- Toàn văn --
9
phương pháp đo sâu điện để khảo sát địa chất công trình thủy điện Sê kong 4 và nậm rông 1 -- Toàn văn --
10
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại liên đoàn địa chất thuỷ văn - địa chất công trình miền bắc. : Luận văn thạc sĩ kinh tế / Nguyễn Kiều Ngân