1
Bài giảng cơ sở địa chất thủy văn địa chất công trình : Dùng cho sinh viên ngành Địa chất thăm dò / Nguyễn Thị Thanh Thủy
2
ứng dụng tin học địa chất xử lý các dữ liệu địa hoá khoáng vật và địa chất…khu vực Bảo Lạc - Cao Bằng : Luận văn thạc sĩ địa chất / Lê Xuân Vinh
3
Giáo trình địa chất môi trường / Đặng Văn Bát Mục lục -- Lời nói đầu -- Chương I: ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -- Chương II: CÁC PHƯƠN PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG -- Chương III: NHÂN TỐ VÀ ĐỘNC LỰC MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT -- Chương IV: TAI BIẾN ĐỊA CHẤT -- Chương V: MÔI TRƯỜNG KHAI THAC MỎ -- Chương VI: ĐỊA CHẤT Y HỌC -- Phụ lục: CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC --
4
Giáo trình địa chất công trình / Tô Xuân Vu; Lời nói đầu -- Mục lục -- Chương 1: Đại cương về địa chất -- Chương 2: Nước dưới đất -- Chương 3: Đất đá và tính chất địa chất công trình của chúng -- Chương 4: Các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình -- Chương 5: Các phương pháp nghiên cứu địa chất công trình -- Chương 6: Khảo sát địa chất công trình để xây dựng công trình -- Tài
5
Giáo trình địa chất công trình / Tô Xuân Vu; Mục lục -- Chương 1: Đại cương về địa chất -- Chương 2: Nước dưới đất -- Chương 3: Đất đá và tính chất Địa chất công trình của chúng -- Chương 4: Các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình -- Chương 5: Các phương pháp nghiên cứu địa chất công trình -- Chương 6: Khảo sát địa chất công trình để xây dựng công trình -- Toàn văn --
6
Hướng dẫn viết đồ án môn học địa chất cấu tạo, vẽ bản đồ địa chất / Lê Như Lai; Lời nói đầu -- Phần giới thiệu chung -- Phần giới thiệu các bản đồ địa chất giáo khoa của Liên Xô --
7
Hướng dẫn thí nghiệm đất xây dựng : Dùng cho sinh viên ngành địa chất công trình,địa chất thuỷ văn / Trần Hữu Nhân,Trần Quang Thống;
8
Đặc điểm địa chất môi trường vùng khai thác than Quảng Ninh ( từ Bãi Cháy đến Cẩm phả) : Luận án tiến sĩ địa chất / Nguyễn Khắc Kinh
9
Đặc điểm địa chất các thành tạo sét Bentonit và Diatomit khu vực Cheo Reo…. Cao nghuyên Vân Hoà : Luận văn thạc sĩ địa chất / Phan Đông Pha
10
Đặc điểm địa chất các thành tạo đá mỏng mỏ Bạch Hổ : Luận văn thạc sĩ địa chất / Đinh Ngọc Thuận