• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 335.4346 GI-T
    Nhan đề: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :
DDC 335.4346
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhan đề Phạm Ngọc Anh ch.b, Mạch Quang Thắng, Nguyễn Ngọc Cơ...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 292 tr. ; 20 cm
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Giới thiệu đối tượng, phương pháp nghiên cứu học tập môn tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề: Dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; vấn đề văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Cơ
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Anh
Tác giả(bs) CN Mạch Quang Thắng
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(432): 102000191-227, 102007259-455, 102014869-943, 102015032-44, 102015640-749
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303002323-7
000 00000nam a2200000 4500
0013884
002512
003TVMDC
004B4DB4C2C-8470-4DE4-ABF9-B9EDEA25493D
005201911271641
008041025s2009 vm| vie||
0091 0
039|a20191127164104|bkhangtt|c20170228163702|dphanphuong|y20160303143400|zhaonh
082|a335.4346 |bGI-T
245|aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
245|cPhạm Ngọc Anh ch.b, Mạch Quang Thắng, Nguyễn Ngọc Cơ...
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c2009
300|a292 tr. ; |c20 cm
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục và Đào tạo
520|aGiới thiệu đối tượng, phương pháp nghiên cứu học tập môn tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề: Dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; vấn đề văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới
653|aTư tưởng Hồ Chí Minh
700|aNguyễn Ngọc Cơ
700|aPhạm Ngọc Anh
700|aMạch Quang Thắng
852|bKho Giáo trình khác|j(432): 102000191-227, 102007259-455, 102014869-943, 102015032-44, 102015640-749
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303002323-7
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_khac/giaotrinhtutuonghcmthumbimage.jpg
890|a437|b1538|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000191 Kho Giáo trình khác 335.4346 BÔ-G Giáo trình khác 1 Hạn trả:27-12-2016
2 102000192 Kho Giáo trình khác 335.4346 BÔ-G Giáo trình khác 2
3 102000193 Kho Giáo trình khác 335.4346 BÔ-G Giáo trình khác 3
4 102000194 Kho Giáo trình khác 335.4346 BÔ-G Giáo trình khác 4 Hạn trả:21-07-2021
5 102000195 Kho Giáo trình khác 335.4346 BÔ-G Giáo trình khác 5
6 102000196 Kho Giáo trình khác 335.4346 BÔ-G Giáo trình khác 6
7 102000197 Kho Giáo trình khác 335.4346 BÔ-G Giáo trình khác 7
8 102000198 Kho Giáo trình khác 335.4346 BÔ-G Giáo trình khác 8
9 102000199 Kho Giáo trình khác 335.4346 BÔ-G Giáo trình khác 9 Hạn trả:13-07-2021
10 102000200 Kho Giáo trình khác 335.4346 BÔ-G Giáo trình khác 10