• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2597 GI-T
    Nhan đề: Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam :
DDC 324.2597
Nhan đề Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản H, : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 440tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Trình bày về Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đảng Cộng Sản
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(395): 102023075-271, 102024400-597
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(4): 303009564-5, 303011785-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127867
002512
004FDA1D242-F141-46C3-B498-5FECEFA62930
005202309120911
008 2021 vm| vie
0091 0
020 |c90000
039|a20230912091136|bthanhhuong|c20230809103014|dthanhhuong|y20211020154731|zhoangthuy
082 |a324.2597|bGI-T
245 |aGiáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aH, : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a440tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
520 |aTrình bày về Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới
653 |aLịch sử
653 |aViệt Nam
653 |aĐảng Cộng Sản
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(395): 102023075-271, 102024400-597
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(4): 303009564-5, 303011785-6
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/11.12.2022/27867.jpg
890|a399|b1275
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102023106 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 34 Hạn trả:10-11-2022
2 102023198 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 126 Hạn trả:14-11-2022
3 102023207 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 135 Hạn trả:14-11-2022
4 102023125 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 53 Hạn trả:17-11-2022
5 102024500 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 300 Hạn trả:23-01-2023
6 102024483 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 283 Hạn trả:23-01-2023
7 102024451 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 251 Hạn trả:30-01-2023
8 102024587 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 387 Hạn trả:30-01-2023
9 102023180 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 108 Hạn trả:27-02-2023
10 102023193 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 121 Hạn trả:08-05-2023