• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: LƯ-K
    Nhan đề: Giáo trình phương pháp xử lý thông tin địa chất /
UDC
DDC 551
Tác giả CN Lương Quang Khang
Nhan đề Giáo trình phương pháp xử lý thông tin địa chất / Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Bùi Hoàng Bắc,....
Thông tin xuất bản H : Giao thông vân tải, 2018
Mô tả vật lý 143tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày về các đối tượng địa chất và tính đa dạng về chủng loại thông tin, phương pháp toán thống kê, phương pháp toán dựa trên cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên, xử lý thông tin địa chất trên cơ sở lý thuyết hình học mỏ
Tác giả(bs) CN Lương Quang Khang
Tác giả(bs) CN Bùi Hoàng Bắc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phương
Tác giả(bs) TT Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh Mượn: Q1182 (53 cuốn): 101023999-4051
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3980 (02 cuốn): 303007505-6
Tệp tin điện tử http://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_mdc/2020/phuongphapxulythongtindiachat_luongquangkhang_001.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123924
002511
0046BD41FF4-FF0F-4523-BFB8-5E50CA59BC8B
005202006030908
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c55000
039|a20200603090835|b0489|c20200603090809|d0489|y20190603104120|zhoangthuy
080|bLƯ-K
082|a551
100|aLương Quang Khang
245 |aGiáo trình phương pháp xử lý thông tin địa chất / |cLương Quang Khang, Nguyễn Phương, Bùi Hoàng Bắc,....
260|aH : |bGiao thông vân tải, |c2018
300 |a143tr. ; |c24cm.
520|aTrình bày về các đối tượng địa chất và tính đa dạng về chủng loại thông tin, phương pháp toán thống kê, phương pháp toán dựa trên cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên, xử lý thông tin địa chất trên cơ sở lý thuyết hình học mỏ
690 |aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691 |aChuyên ngành Địa chất
700 |aLương Quang Khang
700 |aBùi Hoàng Bắc
700 |aNguyễn Phương
710 |aNguyễn Tiến Dũng
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j Mượn: Q1182 (53 cuốn): 101023999-4051
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3980 (02 cuốn): 303007505-6
856|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_mdc/2020/phuongphapxulythongtindiachat_luongquangkhang_001.jpg
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_mdc/2020/phuongphapxulythongtindiachat_luongquangkhang_001.jpg
890|a55|c1|b1
900 |aPhòng Xuất bản
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007505 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 Sách tham khảo Việt 1
2 303007506 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 Sách tham khảo Việt 2
3 101023999 Kho Giáo trình nội sinh 551 Giáo trình nội sinh 3
4 101024000 Kho Giáo trình nội sinh 551 Giáo trình nội sinh 4
5 101024001 Kho Giáo trình nội sinh 551 Giáo trình nội sinh 5
6 101024002 Kho Giáo trình nội sinh 551 Giáo trình nội sinh 6
7 101024003 Kho Giáo trình nội sinh 551 Giáo trình nội sinh 7
8 101024004 Kho Giáo trình nội sinh 551 Giáo trình nội sinh 8
9 101024005 Kho Giáo trình nội sinh 551 Giáo trình nội sinh 9
10 101024006 Kho Giáo trình nội sinh 551 Giáo trình nội sinh 10