TRÌNH ĐƠN NGANG CHÍNH
Tất cả (Tất cả)
Sổ tay địa chất công trình. Nguyễn UyênTập II / [10-07-2020] Đầu mục:20

Trình bày các điều kiện địa chất công trình khu vực xây dựng địa hình, địa mạo, cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn, sự hình thành tính chất cơ lý đất đá, các biện pháp xử lý các khuyết tật của đất đá cho mục đích xây dựng,...

Bài giảng lập trình mạng [07-07-2020]

Bài giảng gồm các chương: Tổng quan về lập trình mạng; Ngôn ngữ lập trình JAVA; Quản lý các luồng vào ra; Lập trình đa tuyến; Quản lý địa chỉ kết nối mạng với các lớp Inetaddres, Url và Urlconnection; Lập trình Socket cho thức TCP; Lập trình ứng dụng cho giao thức UDP; Tuần tự hóa đối tượng và ứng dụng trong lập trình mạng; Phân tán đối tượng trong JAVA bằng RMI

Đầu mục:1
Bài giảng an ninh và bảo mật internet / Đặng Văn Nam [07-07-2020] Đầu mục:2

Bài giảng gồm các chương: Tổng quan; Mã hóa dữ liệu; Chữ ký điện tử và hàm băm; Ẩn - giấu tin

Bài giảng dữ liệu lớn và ứng dụng [07-07-2020]

Bài giảng gồm các nội dung: Tổng quan về dữ liệu lớn; Nền thảng công nghệ phân tích dữ liệu lớn APACHE HADOOP; HBASE

Đầu mục:2
Bài giảng 3D GIS và mô hình hóa bề mặt / Bùi Ngọc Quý [07-07-2020] Đầu mục:2

Bài giảng gồm các chương: Khái niệm về mô hình địa hình 3D; Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều - 3D GIS; Các phương pháp thành lập 3D GIS; Mô hình hóa bề mặt và phân tích dữ liệu 3D GIS; 3D GIS trong môi trường mạng internet;