• Sách TK Tiếng Việt
  • Nhan đề: Geographic information systems_ applications in natural resource management, Second Edition. Oxford University Press.
Tác giả CN Michael G. Wing, Pete Bettinger
Nhan đề Geographic information systems_ applications in natural resource management, Second Edition. Oxford University Press.
Thông tin xuất bản H., 2008
000 00000nam a2200000 a 4500
00126136
00211
004F6578E7F-88A5-41CF-847B-7110FD86B6C4
008 2008 vm| vie
0091 0
020|c3727500
039|y20200108092014|zhoangthuy
100|aMichael G. Wing, Pete Bettinger
245|aGeographic information systems_ applications in natural resource management, Second Edition. Oxford University Press.
260|aH., |c2008
Không tìm thấy biểu ghi nào