Tác giả CN Yatish T. Shah
Nhan đề Modular Systems for Energy and Fuel Recovery and Conversion
Thông tin xuất bản H., 2019
000 00000nam a2200000 a 4500
00126132
00211
0049F833332-1EC5-427E-A021-AB940AA5B987
008 2019 vm| vie
0091 0
020|c3956250
039|y20200108092013|zhoangthuy
100|aYatish T. Shah
245|aModular Systems for Energy and Fuel Recovery and Conversion
260|aH., |c2019
Không tìm thấy biểu ghi nào