Tác giả CN Warsame Hassan Ali, Matthew N. O. Sadiku, Samir Abood
Nhan đề Fundamentals of Electric Machines: A Primer with MATLAB
Thông tin xuất bản H., 2019
000 00000nam a2200000 a 4500
00126130
00211
004E46D3D21-C635-4CB6-B830-62A8F552AB44
008 2019 vm| vie
0091 0
020|c2603750
039|y20200108092013|zhoangthuy
100|aWarsame Hassan Ali, Matthew N. O. Sadiku, Samir Abood
245|aFundamentals of Electric Machines:|b A Primer with MATLAB
260|aH., |c2019
Không tìm thấy biểu ghi nào