Tác giả CN Roger S. Pressman and Bruce Maxim
Nhan đề Software Engineering: A Practitioner's Approach
Thông tin xuất bản H., 2018
000 00000nam a2200000 a 4500
00126128
00211
0042F7338FC-EEF4-4BC3-9BE4-8DE29FF27055
008 2018 vm| vie
0091 0
020|c1722000
039|y20200108092012|zhoangthuy
100|aRoger S. Pressman and Bruce Maxim
245|aSoftware Engineering:|b A Practitioner's Approach
260|aH., |c2018
Không tìm thấy biểu ghi nào