Ngày đăng bài: 24/08/2020 14:40
Lượt xem: 10976
Thông báo năm học 2019 - 2020

Từ ngày 16/09/2019 Thư viện bắt đầu phục vụ mượn sách và ngoại khóa cho sinh viên k64. Vậy đề nghị đại diện của các lớp đến Phòng mượn - Tầng 1 (Nhà C 5 tầng) để đăng ký lịch mượn sách và ngoai khóa cho cả lớp.

- Các khóa khác phục vụ mượn - trả bình thường.

- Cán bộ, sinh viên có thanh toán ra trường tại Phòng mượn - Tầng 1 nhà C5 tầng./.

Trân trọng thông báo!

TT THÔNG TIN - THƯ VIỆN