Ngày đăng bài: 17/04/2019 10:20
Lượt xem: 62383
Thông báo về việc sử dụng miễn phí cơ sở dữ liệu

Hiện tại, bạn đọc của Trung tâm Thông tin – Thư viện được truy cập miễn phí các cơ sở dữ liệu điện tử sau:

  • Cơ sở dữ liệu dạng toàn văn Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Kết quả nghiên cứu dạng thư mục – Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu
  • Cơ sở dữ liệu Proquest Central
  • Cơ sở dữ liệu tra cứu Credo Reference

Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu:

Bạn đọc sau khi truy cập vào trang: lic.humg.edu.vn

  • Click vào mục Tra cứu
  • Click vào phần CSDL nguồn LHTV (trong đó. có các CSDL giới thiệu ở phần trên, từng cơ sở dữ liệu có hướng dẫn tra cứu một cách cụ thể).