Thông báo Năm học 2015-2016

Từ 09/5/2016 Thư viện bắt đầu nhận trả sách.

*Đề nghị sinh viên các lớp đến Phòng Mượn trả sách trước khi về nghỉ hè.

*Đề nghị sinh viên năm cuối đến thanh toán ra trường trước khi bảo vệ tốt nghiệp.

*Trong thời gian hè, Sinh viên có nhu cầu học thêm hè, Thư viện vẫn phục vụ độc giả mượn, trả sách bình thường.