Ngày đăng bài: 22/07/2019 10:15
Lượt xem: 5881
Quy định về việc nộp Luận án, Luận văn, Đề tài tại Thư viện

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NỘP LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, ĐỀ TÀI TẠI THƯ VIỆN

 

I - Đối với Luận án

1. Luận án, Luận văn chính thức : 01 bản (Có xác nhận của Phòng Sau đại học)

2. Tóm tắt đối với luận án : 02 bản (Tiếng việt và 1 bản Tiếng anh)

3. Đĩa CD (hoặc DVD) : 01 đĩa, trong đó bao gồm:

  • Nội dung luận án bản chính (cả trang bìa).
  • Tóm tắt luận án (cả trang bìa).

II - Đối với Luận văn

1. Luận văn chính thức : 01 bản(Có xác nhận của Phòng Sau đại học)

2. Đĩa CD (hoặc DVD) : 01 đĩa: trong đó bao gồm nội dung luận văn (cả trang bìa).

III- Đối với đề tài

1. Đề tài : 01 bản (Có dấu và chữ ký xác nhận của Phòng Khoa học công nghệ)

2. Đĩa CD (hoặc DVD) : 01 đĩa: trong đó bao gồm nội dung Đề tài (cả trang bìa).

IV- Lưu ý: khi ghi CD:

1. LALV, đề tài và tóm tắt được lưu ở định dạng Microsoft Word (01 bản) + PDF (01 bản): Tất cả các dạng điện tử phải trùng khớp với bản giấy in, được sắp xếp theo đúng trình tự bản giấy in và KHÔNG ĐẶT PASSWORD, hoặc MÃ HÓA hay các chương trình bảo vệ.

2. Đối với các trang hình ảnh trong cuốn LALV, trên file Pdf phải có các trang hình ảnh đó. Cung cấp tên các phần mềm đi kèm dùng để mở / đọc file, nhất là đối với các phần mềm chuyên dụng, chuyên biệt được sử dụng trong luận án (Nếu có thể, đề nghị cung cấp thêm Bộ cài đặt, hoặc đường link URL đến phần mềm đó). 

3. Vỏ đựng đĩa CD, DVD yêu câu là vỏ hộp cứng.