Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Xử lí nước cấp : Giáo trình dùng cho chuyên ngành cấp và thoát nước / Nguyễn Ngọc Dung [07-08-2020] (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày về xử lí nước cấp, các phương pháp xử lý đặc biệt, quản lí kĩ thuật trạm xử lí nước, khử trùng nước, lọc nước,...

Bài giảng cơ sở dữ liệu phân tán / Trần Mai Hương [05-08-2020]

Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân tán, các phương pháp phân tán dữ liệu, xử lý vấn tin, quản lý giao dịch,...

Đầu mục:2
Bài giảng hệ quản trị nội dung nguồn mở [05-08-2020] Đầu mục:1

Giới thiệu hệ quản trị nội dung nguồn mở Joomla, hệ quản trị cơ sở dữ liệu xây dựng cơ sở dữ liệu trong PHPMYADMIN cấu trúc cơ sở dữ liệu trong Joomla,...

Bài giảng phân tích thông tin địa lý / Đinh Bảo Ngọc [04-08-2020]

Giới thiệu về phân tích dữ liệu không gian, tự tương quan không gian, phân tích hồi quy trong không gian, phân tích mô hình không gian dạng điểm,...

Đầu mục:2
Bài giảng trực quan hóa dữ liệu / Nguyễn Thị Mai Dung [04-08-2020] Đầu mục:2

Giới thiệu về khoa học dữ liệu, các kiểu dữ liệu, thu thập và làm sạch dữ liệu,...

Bài giảng quản trị hệ thống server 2012 / Diêm Công Hoàng [04-08-2020]

Giới thiệu và triển khai cài đặt windows server 2021

Đầu mục:1
Bài giảng mô phỏng mạng [04-08-2020] Đầu mục:1

Giới thiệu về kiến thức mô phỏng, matlab, tính toán và lập trình sử dụng matlab, đồ họa trong matlab, cơ sở simulink,...

Bài giảng mạng máy tính / Đỗ Như Hải, Trần Thị Thu Thúy, Đào Anh Thư, Diêm Công Hoàng [04-08-2020]

Giới thiệu về mạng máy tính, kiến trúc mạng máy tính, tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu,...

Đầu mục:2
Bài giảng công nghệ GIS trong quản lý môi trường / Nguyễn Quốc Phi [04-08-2020]

Trình bày về công nghệ GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường, giới thiệu và nghiên cứu các kỹ thuật GIS trong công tác phân tích, quản lý tài nguyên và môi trường,...

Đầu mục:2