• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 335.43 GI-T
    Nhan đề: Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam :
DDC 335.43
Nhan đề Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản H, : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 440tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Trình bày về Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đảng Cộng Sản
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1290 (197 cuốn): 102023075-271
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4870 (02 cuốn): 303009564-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127867
002512
004FDA1D242-F141-46C3-B498-5FECEFA62930
005202112090838
008 2021 vm| vie
0091 0
020 |c90000
039|a20211209083807|bhoangnga|c20211029150929|dhoangnga|y20211020154731|zhoangthuy
082 |a335.43|bGI-T
245 |aGiáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aH, : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a440tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
520 |aTrình bày về Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới
653 |aLịch sử
653 |aViệt Nam
653 |aĐảng Cộng Sản
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1290 (197 cuốn): 102023075-271
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4870 (02 cuốn): 303009564-5
890|a199|b98
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102023220 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 148 Hạn trả:04-08-2022
2 102023265 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 193 Hạn trả:10-08-2022
3 102023246 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 174 Hạn trả:18-08-2022
4 102023126 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 54 Hạn trả:18-08-2022
5 102023247 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 175 Hạn trả:18-08-2022
6 102023125 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 53 Hạn trả:18-08-2022
7 102023249 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 177 Hạn trả:22-08-2022
8 102023145 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 73 Hạn trả:23-08-2022
9 102023098 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 26 Hạn trả:24-08-2022
10 102023152 Kho Giáo trình khác 335.43 GI-T Giáo trình khác 80 Hạn trả:25-08-2022