• Đề tài
  • Ký hiệu PL/XG: ĐT239
    Nhan đề: Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống thép linh hoạt hợp lí cho các đường lò đá cơ bản trong điều kiện vỉa dầy và góc dốc lớn, áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh :
DDC ĐT239
Tác giả CN Trần Tuấn Minh
Nhan đề Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống thép linh hoạt hợp lí cho các đường lò đá cơ bản trong điều kiện vỉa dầy và góc dốc lớn, áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh : Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ / Trần Tuấn Minh
Thông tin xuất bản H.:Đại học Mỏ - Địa chất, 2020
Mô tả vật lý 122tr ; 30cm ;
Tùng thư Xây Dựng
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng công trình ngầm và mỏ
Từ khóa tự do Góc dốc lớn
Từ khóa tự do Kết cấu chống thép
Từ khóa tự do Mỏ than hầm lò
Từ khóa tự do Vỉa dầy
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;
000 00000nam a2200000 a 4500
00126242
00241
003TVMDC
004EBD24B3E-5ECC-47E3-8401-FBFFCE8D4E03
008 2020 vm| vie
0091 0
039|y20200323104131|zhuudo
082|aĐT239
100|aTrần Tuấn Minh
245|aNghiên cứu lựa chọn kết cấu chống thép linh hoạt hợp lí cho các đường lò đá cơ bản trong điều kiện vỉa dầy và góc dốc lớn, áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh : |bĐề tài khoa học và công nghệ cấp bộ / |cTrần Tuấn Minh
260|aH.:|bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2020
300|a122tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aXây Dựng
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|aB2018-MDA-19ĐT
650|aXây dựng công trình ngầm và mỏ
653|aGóc dốc lớn
653|aKết cấu chống thép
653|aMỏ than hầm lò
653|aVỉa dầy
852|aKho luận án & luận văn ;
Không tìm thấy biểu ghi nào