• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 005.73 AN-M
    Nhan đề: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /
DDC 005.73
Tác giả CN An Văn Minh
Nhan đề Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / An Văn Minh, Trần Hùng Cường
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2014
Mô tả vật lý 171tr ; 24cm
Tóm tắt Tổng quan về cấu trức dữ liệu và giải thuật. Đệ quy và giải thuật đệ quy. Sắp xếp và tìm kiếm tập chung vào vấn đề mô tả, thiết kế và đánh giá các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm thông dụng. Trình bày các phương pháp lưu trữ danh sách và các thao tác xử lý tương ứng với mỗi loại danh sách.
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Cấu trúc dữ liệu
Từ khóa tự do Giải thuật
Tác giả(bs) CN Trần Hùng Cường
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(156): 102004611-714, 102013676-727
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303000363-7
000 00000nam a2200000 4500
0015166
002512
003TVMDC
004F8391404-6349-4092-BD80-1CE60CFF66DF
005201608031029
008041025s2014 vm| vie||
0091 0
039|a20160803102942|bphanphuong|c20160524150944|dthanhhuong|y20160303144019|zhaonh
082|a005.73|bAN-M
100|aAn Văn Minh
245|aCấu trúc dữ liệu và giải thuật / |cAn Văn Minh, Trần Hùng Cường
260|aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2014
300|a171tr ; |c24cm
520|aTổng quan về cấu trức dữ liệu và giải thuật. Đệ quy và giải thuật đệ quy. Sắp xếp và tìm kiếm tập chung vào vấn đề mô tả, thiết kế và đánh giá các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm thông dụng. Trình bày các phương pháp lưu trữ danh sách và các thao tác xử lý tương ứng với mỗi loại danh sách.
653|aTin học
653|aCấu trúc dữ liệu
653|aGiải thuật
700|aTrần Hùng Cường
852|bKho Giáo trình khác|j(156): 102004611-714, 102013676-727
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303000363-7
890|a161|b511|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102013676 Kho Giáo trình khác 005.7 AN-M Giáo trình khác 105
2 102013677 Kho Giáo trình khác 005.7 AN-M Giáo trình khác 106
3 102013678 Kho Giáo trình khác 005.7 AN-M Giáo trình khác 107
4 102013679 Kho Giáo trình khác 005.7 AN-M Giáo trình khác 108
5 102013680 Kho Giáo trình khác 005.7 AN-M Giáo trình khác 109
6 102013681 Kho Giáo trình khác 005.7 AN-M Giáo trình khác 110
7 102013682 Kho Giáo trình khác 005.7 AN-M Giáo trình khác 111
8 102013683 Kho Giáo trình khác 005.7 AN-M Giáo trình khác 112
9 102013684 Kho Giáo trình khác 005.7 AN-M Giáo trình khác 113
10 102013685 Kho Giáo trình khác 005.7 AN-M Giáo trình khác 114