Giáo trình khác
335.434 BÔ - G
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :
DDC 335.434
Nhan đề Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Viết Thông (ch.b), Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan,...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 490 tr. ; 21 cm
Phụ chú ĐTTS: Bộ giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Trình bày những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, bao gồm thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Mác - Lênin
Từ khóa tự do Nguyễn Viết Thông
Từ khóa tự do Phạm Quang Phan
Từ khóa tự do Phạm Văn Sinh
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(314): 102000001-21, 102000230, 102000272-91, 102000349-83, 102007145-258, 102015267-389
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303001837-41
000 00000nam a2200000 4500
0013883
002512
003TVMDC
0049E6BD4CC-13AB-4DA6-806E-B083A02C7189
005201612211427
008041025s2009 vm| vie||
0091 0
039|a20161221142730|bhuudo|c20161221142700|dhuudo|y20160303143400|zhaonh
082|a335.434 |bBÔ - G
245|aGiáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : |bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cNguyễn Viết Thông (ch.b), Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan,...
260|aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2009
300|a490 tr. ; |c21 cm
500|aĐTTS: Bộ giáo dục và đào tạo
520|aTrình bày những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, bao gồm thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội
653|aChủ nghĩa Mác - Lênin
653|aNguyễn Viết Thông
653|aPhạm Quang Phan
653|aPhạm Văn Sinh
852|bKho Giáo trình khác|j(314): 102000001-21, 102000230, 102000272-91, 102000349-83, 102007145-258, 102015267-389
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303001837-41
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/giaotrinhkhac/nhungnguyenlycobancuachunghiamacleninthumbimage.jpg
890|a319|b996|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000001 Kho Giáo trình khác 335.43 BÔ-G Giáo trình khác 1 Hạn trả:07-10-2019
2 102000002 Kho Giáo trình khác 335.43 BÔ-G Giáo trình khác 2 Hạn trả:25-09-2019
3 102000003 Kho Giáo trình khác 335.43 BÔ-G Giáo trình khác 3 Hạn trả:20-05-2019
4 102000004 Kho Giáo trình khác 335.43 BÔ-G Giáo trình khác 4 Hạn trả:04-04-2017
5 102000005 Kho Giáo trình khác 335.43 BÔ-G Giáo trình khác 5 Hạn trả:27-05-2019
6 102000006 Kho Giáo trình khác 335.43 BÔ-G Giáo trình khác 6
7 102000007 Kho Giáo trình khác 335.43 BÔ-G Giáo trình khác 7 Hạn trả:15-08-2019
8 102000008 Kho Giáo trình khác 335.43 BÔ-G Giáo trình khác 8
9 102000009 Kho Giáo trình khác 335.43 BÔ-G Giáo trình khác 9
10 102000010 Kho Giáo trình khác 335.43 BÔ-G Giáo trình khác 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 32 
Không có liên kết tài liệu số nào