• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 338.5 SA-T
    Nhan đề: Sách tham khảo kinh tế học vi mô :
DDC 338.5
Nhan đề Sách tham khảo kinh tế học vi mô : Tóm tắt lý thuyết, bài tập, câu hỏi trắc nghiệm / Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Thanh Thảo, Phí Mạnh Cường,...
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2021
Mô tả vật lý 210tr. ; 21cm.
Tóm tắt Sách gồm những chương: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học vi mô; Lý thuyết về cung-cầu; Lý thuyết hành vi người tiêu dùng; Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp; Cơ cấu thị trường; Thị trường yếu tố sản xuất; Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường.
Từ khóa tự do Vi mô
Từ khóa tự do Kinh tế học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồng Loan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Thảo
Tác giả(bs) CN Phí Mạnh Cường
Tác giả(bs) TT Nguyễn Thị Ngọc Anh
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinhQ1311(858): 101026984-7841
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3VĐ5125(2): 303010599-600
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128460
002511
004E484114C-990C-4EEA-BD3B-3F82670075C9
005202204141054
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c80000
039|a20220414105418|bthanhhuong|c20220414105302|dthanhhuong|y20220414104806|zthanhhuong
082 |a338.5|bSA-T
245 |aSách tham khảo kinh tế học vi mô : |bTóm tắt lý thuyết, bài tập, câu hỏi trắc nghiệm / |cNguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Thanh Thảo, Phí Mạnh Cường,...
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2021
300 |a210tr. ; |c21cm.
520 |aSách gồm những chương: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học vi mô; Lý thuyết về cung-cầu; Lý thuyết hành vi người tiêu dùng; Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp; Cơ cấu thị trường; Thị trường yếu tố sản xuất; Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường.
653 |aVi mô
653 |aKinh tế học
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aNguyễn Thị Hồng Loan
700 |aNguyễn Thanh Thảo
700 |aPhí Mạnh Cường
710 |aNguyễn Thị Ngọc Anh
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|jQ1311(858): 101026984-7841
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jVĐ5125(2): 303010599-600
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/4.2022/28460.jpg
890|a860|b1086
900 |aPhòng Đào tạo|bPhòng Đào tạo
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101027740 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 SA-T Giáo trình nội sinh 757 Hạn trả:04-10-2022
2 101027407 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 SA-T Giáo trình nội sinh 424 Hạn trả:14-11-2022
3 101027279 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 SA-T Giáo trình nội sinh 296 Hạn trả:14-11-2022
4 101027267 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 SA-T Giáo trình nội sinh 284 Hạn trả:14-11-2022
5 101027414 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 SA-T Giáo trình nội sinh 431 Hạn trả:14-11-2022
6 101027156 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 SA-T Giáo trình nội sinh 173 Hạn trả:14-11-2022
7 101027449 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 SA-T Giáo trình nội sinh 466 Hạn trả:14-11-2022
8 101027542 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 SA-T Giáo trình nội sinh 559 Hạn trả:14-11-2022
9 101027318 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 SA-T Giáo trình nội sinh 335 Hạn trả:14-11-2022
10 101027455 Kho Giáo trình nội sinh 338.5 SA-T Giáo trình nội sinh 472 Hạn trả:14-11-2022