• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: GI-T
    Nhan đề: Giáo trình triết học Mác - Lênin :
DDC
DDC 355.411
Nhan đề Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản H, : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 496tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Trình bày các kiến thức cơ bản về triết học và triết học Mác - Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử.
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Mác-Lênin
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1289 (197 cuốn): 102022682-878
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4869 (02 cuốn): 303009560-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127871
002512
004449D9727-057E-4C3D-BC30-D8CF4F8E92B8
005202112090837
008 2021 vm| vie
0091 0
020 |c100000
039|a20211209083737|bhoangnga|c20211108094003|ddomuong|y20211020154732|zhoangthuy
082 |bGI-T
082|a355.411
245 |aGiáo trình triết học Mác - Lênin : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aH, : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a496tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
520 |aTrình bày các kiến thức cơ bản về triết học và triết học Mác - Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử.
653 |aTriết học
653 |aGiáo trình
653 |aMác-Lênin
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1289 (197 cuốn): 102022682-878
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4869 (02 cuốn): 303009560-1
890|a199|b1
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102022682 Kho Giáo trình khác GI-T Giáo trình khác 1
2 102022683 Kho Giáo trình khác GI-T Giáo trình khác 2
3 102022684 Kho Giáo trình khác GI-T Giáo trình khác 3
4 102022685 Kho Giáo trình khác GI-T Giáo trình khác 4
5 102022686 Kho Giáo trình khác GI-T Giáo trình khác 5
6 102022687 Kho Giáo trình khác GI-T Giáo trình khác 6
7 102022688 Kho Giáo trình khác GI-T Giáo trình khác 7
8 102022689 Kho Giáo trình khác GI-T Giáo trình khác 8
9 102022690 Kho Giáo trình khác GI-T Giáo trình khác 9
10 102022691 Kho Giáo trình khác GI-T Giáo trình khác 10