• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 335.41 GI-T
    Nhan đề: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin :
DDC 335.41
Nhan đề Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản H, : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 291tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Trình bày về phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, hàng hóa thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường, giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường...
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Mác - Lênin
Tác giả(bs) CN Chính trị quốc gia
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1288 (196 cuốn): 102022879-3074
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: 4868 (02 cuốn): 303009562-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127868
002512
00424E3863D-B61E-43C2-A3AD-E6057F6AB8D6
005202112081634
008 2021 vm| vie
0091 0
020 |c63000
039|a20211208163402|bhoangnga|c20211029150147|dhoangnga|y20211020154731|zhoangthuy
082 |a335.41|bGI-T
245 |aGiáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aH, : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a291tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
520 |aTrình bày về phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, hàng hóa thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường, giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường...
653 |aKinh tế
653 |aChính trị
653 |aGiáo trình
653 |aMác - Lênin
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
700|aChính trị quốc gia
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1288 (196 cuốn): 102022879-3074
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: 4868 (02 cuốn): 303009562-3
890|a198|b2
900|aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303009562 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 335.41 GI-T Sách tham khảo Việt 1
2 303009563 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 335.41 GI-T Sách tham khảo Việt 2
3 102022879 Kho Giáo trình khác 335.41 GI-T Giáo trình khác 3
4 102022880 Kho Giáo trình khác 335.41 GI-T Giáo trình khác 4
5 102022881 Kho Giáo trình khác 335.41 GI-T Giáo trình khác 5
6 102022882 Kho Giáo trình khác 335.41 GI-T Giáo trình khác 6
7 102022883 Kho Giáo trình khác 335.41 GI-T Giáo trình khác 7
8 102022884 Kho Giáo trình khác 335.41 GI-T Giáo trình khác 8
9 102022885 Kho Giáo trình khác 335.41 GI-T Giáo trình khác 9
10 102022886 Kho Giáo trình khác 335.41 GI-T Giáo trình khác 10