ISSN 1859-4069
DDC TCV.185
Tác giả TT Hội Hóa học Việt Nam
Nhan đề Hóa học ứng dụng : Tạp chí của Hội Hóa học Việt Nam / Hội Hóa học Việt Nam
Mô tả vật lý cm
Kỳ xuất bản 6 số/năm
Địa chỉ Trung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa Chất
Vốn tư liệu
Từ 01/01/2014 đến
Đã nhận
;Số 205/2014;Số 206/2014;Số 207/2014;Số 208/2014;Số 210/2014;Số 211/2014;Số 212/2014;Số 213/2014;Số 214/2014;Số 215/2014;Số 216/2014;Số 217/2014;Số 218/2014;Số 219/2014;Số 220/2014;Số 221/2014;Số 222/2014;Số 223/2014;Số 224/2014;Số 225/2014;Số 226/2014;Số 253/2016;Số 254/2016;Số 256/2016;Số 257/2016;Số 258/2016;Số 259/2016;Số 260/2016;Số 261/2016;Số 1/2020;Số 2/2020;Số 3/2020;Số 4/2020;Số 5/2020;Số 6/2020
Đã mất
;Số 209/2014;Số 255/2016
000 00000nas#a2200000ui#4500
00127681
00260
0043D5F3F0E-E6BA-4395-9BE2-DDB1E632EDF6
005202106281456
008081223s vm| vie
0091 0
022 |a1859-4069
039|y20210628145632|zphanphuong
082 |aTCV.185
110 |aHội Hóa học Việt Nam
245 |aHóa học ứng dụng : |bTạp chí của Hội Hóa học Việt Nam / |cHội Hóa học Việt Nam
300 |ccm
310 |a6 số/năm
852 |aTrung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa Chất
Không tìm thấy biểu ghi nào