Tác giả CN Joel Grus
Nhan đề Data Science from Scratch
Thông tin xuất bản O’Reilly Media
000 00000nam a2200000 a 4500
00127677
00212
0044012AE2D-F08C-4071-864E-55E84B4EF444
008 vm| vie
0091 0
020|c2650000
039|y20210519152743|zhoangthuy
100|a Joel Grus
245|aData Science from Scratch
260|b O’Reilly Media
Không tìm thấy biểu ghi nào