Tác giả CN Eric Matthes
Nhan đề Python Crash Course: A Hands-On
Thông tin xuất bản No Starch Press
000 00000nam a2200000 a 4500
00127676
00212
00454289286-60EC-4D7C-A891-130468BFA6A0
008 vm| vie
0091 0
020|c1651000
039|y20210519152743|zhoangthuy
100|aEric Matthes
245|aPython Crash Course:|b A Hands-On
260|bNo Starch Press
Không tìm thấy biểu ghi nào