Tác giả CN Johannes Karl Fink
Nhan đề Hydraulic Fracturing Chemicals and Fluids Technology
Thông tin xuất bản Gulf Professional Publishing
000 00000nam a2200000 a 4500
00127674
00212
004DAC725F0-4858-4A22-ABA9-5CB4D0850684
008 vm| vie
0091 0
020|c3382000
039|y20210519152743|zhoangthuy
100|a Johannes Karl Fink
245|aHydraulic Fracturing Chemicals and Fluids Technology
260|bGulf Professional Publishing
Không tìm thấy biểu ghi nào