Tác giả CN Daniel Hill, Ding Zhu, Michael J. Economides
Nhan đề Multilateral Wells
Thông tin xuất bản Society of Petroleum Engineers
000 00000nam a2200000 a 4500
00127672
00212
004B49FEEBA-968F-448B-B08F-CA3DD7B66DD2
008 vm| vie
0091 0
020|c7726000
039|y20210519152740|zhoangthuy
100|aDaniel Hill, Ding Zhu, Michael J. Economides
245|aMultilateral Wells
260|bSociety of Petroleum Engineers
Không tìm thấy biểu ghi nào