Tác giả CN Duncan C. Wyllie
Nhan đề Rock Slope Engineering
Thông tin xuất bản CRC Press
000 00000nam a2200000 a 4500
00127671
00212
0042CEDB017-4990-4E14-8BEB-8D6215422425
008 vm| vie
0091 0
020|c2864000
039|y20210519152740|zhoangthuy
100|aDuncan C. Wyllie
245|aRock Slope Engineering
260|b CRC Press
Không tìm thấy biểu ghi nào