• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3
    Nhan đề: Kỹ thuật an toàn điện tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp /
DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn Xuân Phú
Nhan đề Kỹ thuật an toàn điện tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp / Nguyễn Xuân Phú
Thông tin xuất bản H : Khoa học và kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý 184tr. ; 27cm.
Tóm tắt Sách dành phần thích đáng trình bày: tính toán lựa chọn đường dây dẫn, các khí cụ bảo vệ và những vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp.
Từ khóa tự do Khí cụ điện
Từ khóa tự do Sử dụng điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do An toàn
Từ khóa tự do Cung cấp điện
Từ khóa tự do Lưới hạ áp
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1301 (28 cuốn): 102023811-38
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ5037 (2 cuốn): 303009853-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127657
002512
00433B240F2-A8D6-4E51-947A-311943B66D0E
005202201141618
008 2012 vm| vie
0091 0
020 |c70000
039|a20220114161810|bthanhhuong|c20220110151553|dthanhhuong|y20210519152736|zhoangthuy
082|a621.3
100 |aNguyễn Xuân Phú
245 |aKỹ thuật an toàn điện tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp / |cNguyễn Xuân Phú
260 |aH : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2012
300 |a184tr. ; |c27cm.
520 |aSách dành phần thích đáng trình bày: tính toán lựa chọn đường dây dẫn, các khí cụ bảo vệ và những vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp.
653 |aKhí cụ điện
653 |aSử dụng điện
653 |aKỹ thuật
653 |aAn toàn
653 |aCung cấp điện
653|aLưới hạ áp
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Điện - Điện tử
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1301 (28 cuốn): 102023811-38
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ5037 (2 cuốn): 303009853-4
8561 |uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/12.2021/27657.jpg
890|a30
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303009853 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Sách tham khảo Việt 1
2 303009854 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Sách tham khảo Việt 2
3 102023811 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 3
4 102023812 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 4
5 102023813 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 5
6 102023814 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 6
7 102023815 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 7
8 102023816 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 8
9 102023817 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 9
10 102023818 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 10