• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 005.133
    Nhan đề: Bài tập nhập môn lập trình /
DDC 005.133
Tác giả CN Lê Thị Thùy Dương
Nhan đề Bài tập nhập môn lập trình / Lê Thị Thùy Dương
Thông tin xuất bản H : Khoa học và kỹ thuật, 2020
Mô tả vật lý 341tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung sách: Trình bày tóm tắt các kiến thức cơ bản về thuật toán và dữ liệu, tập trung vào sơ đồ khối và mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C++. Cung cấp các bài tập minh họa các dạng thuật toán cơ bản. tăng dần mức độ phức tạp của dữ liệu, từ dãy - mảng 1 chiều, mảng nhiều chiều.
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do Bài tập
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1305 (28 cuốn): 102023887-914
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VD5041 (2 cuốn): 303009861-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127654
002512
004DAFACA84-EB04-4F2F-8E6D-1962634868E5
005202201131444
008 2020 vm| vie
0091 0
020 |c88000
039|a20220113144411|bthanhhuong|c20220113144335|dthanhhuong|y20210519152735|zhoangthuy
082 |a005.133
100 |aLê Thị Thùy Dương
245 |aBài tập nhập môn lập trình / |cLê Thị Thùy Dương
260 |aH : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2020
300 |a341tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung sách: Trình bày tóm tắt các kiến thức cơ bản về thuật toán và dữ liệu, tập trung vào sơ đồ khối và mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C++. Cung cấp các bài tập minh họa các dạng thuật toán cơ bản. tăng dần mức độ phức tạp của dữ liệu, từ dãy - mảng 1 chiều, mảng nhiều chiều.
653 |aTin học
653 |aLập trình
653 |aBài tập
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Công nghệ Phần mềm
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1305 (28 cuốn): 102023887-914
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VD5041 (2 cuốn): 303009861-2
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/12.2021/27654.jpg
890|a30
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102023887 Kho Giáo trình khác 005.133 Giáo trình khác 1
2 102023888 Kho Giáo trình khác 005.133 Giáo trình khác 2
3 102023889 Kho Giáo trình khác 005.133 Giáo trình khác 3
4 102023890 Kho Giáo trình khác 005.133 Giáo trình khác 4
5 102023891 Kho Giáo trình khác 005.133 Giáo trình khác 5
6 102023892 Kho Giáo trình khác 005.133 Giáo trình khác 6
7 102023893 Kho Giáo trình khác 005.133 Giáo trình khác 7
8 102023894 Kho Giáo trình khác 005.133 Giáo trình khác 8
9 102023895 Kho Giáo trình khác 005.133 Giáo trình khác 9
10 102023896 Kho Giáo trình khác 005.133 Giáo trình khác 10