Tác giả CN Yaser S. Abu-Mostafa
Nhan đề Learning From Data
Thông tin xuất bản H., 2012
000 00000nam a2200000 a 4500
00126134
00211
0045DB3BB03-6C0D-47C1-A3E4-BFE63DD1124D
008 2012 vm| vie
0091 0
020|c1636000
039|y20200108092014|zhoangthuy
100|aYaser S. Abu-Mostafa
245|aLearning From Data
260|aH., |c2012
Không tìm thấy biểu ghi nào