Tác giả CN Gautam Biswas, Amaresh Dalal, Vijay K. Dhir
Nhan đề Fundamentals of Convective Heat Transfer
Thông tin xuất bản H., 2019
000 00000nam a2200000 a 4500
00126131
00211
004A7BD866A-48CC-4B88-B60D-3D94188FDCD2
008 2019 vm| vie
0091 0
020|c3692500
039|y20200108092013|zhoangthuy
100|aGautam Biswas, Amaresh Dalal, Vijay K. Dhir
245|aFundamentals of Convective Heat Transfer
260|aH., |c2019
Không tìm thấy biểu ghi nào