Tác giả CN A.R. Mahendra
Nhan đề Groundwater Technology Handbook
Thông tin xuất bản H., 2013
000 00000nam a2200000 a 4500
00126127
00211
004223945AD-884E-417A-AC53-7248D9407BC7
008 2013 vm| vie
0091 0
020|c725000
039|y20200108092012|zhoangthuy
100|a A.R. Mahendra
245|aGroundwater Technology Handbook
260|aH., |c2013
Không tìm thấy biểu ghi nào