Ấn phẩm định kỳ
Ground Engineering /
Tác giả TT Association with the Airport Authority Hong kong
Nhan đề Ground Engineering / Association with the Airport Authority Hong kong
Thông tin xuất bản Sl
Mô tả vật lý 30cm
Kỳ xuất bản 12 số/1năm
Từ khóa tự do địa chất
Địa chỉ TCA104
000 00000nas a2200000 4500
00122817
00260
004DF25CE0B-52BF-4DC7-B7BD-3F5F94A07BD4
008181114s
0091 0
039|y20181114162250|zCDSISIS
110|aAssociation with the Airport Authority Hong kong
245|aGround Engineering / |cAssociation with the Airport Authority Hong kong
260|aSl
300|c30cm
310|a12 số/1năm
541|csao chụp
653|ađịa chất
852|jTCA104

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào