Ấn phẩm định kỳ
Applied Scientific Research :
ISSN 0003-6994
Tác giả TT kluwer Academic
Nhan đề Applied Scientific Research : An internetional journal on the applications of fluid dynamics / kluwer Academic
Thông tin xuất bản Sl
Mô tả vật lý 30cm
Kỳ xuất bản 8 số/1năm
Từ khóa tự do địa chất
Địa chỉ TCA101
000 00000nas a2200000 4500
00122815
00260
0041AC94268-B1D5-40C7-B0EE-76F8F0A56B37
008181114s
0091 0
022|a0003-6994
039|y20181114162250|zCDSISIS
110|akluwer Academic
245|aApplied Scientific Research : |bAn internetional journal on the applications of fluid dynamics / |ckluwer Academic
260|aSl
300|c30cm
310|a8 số/1năm
541|csao chụp
653|ađịa chất
852|jTCA101

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào