Ấn phẩm định kỳ
Tropical science :
ISSN 0041-3291
Tác giả TT Whurr Limitted
Nhan đề Tropical science : An international journal of science technology and economics applied to renewable natural resources development / Whurr Limitted
Thông tin xuất bản london
Mô tả vật lý 30cm
Kỳ xuất bản 4 số/1năm
Từ khóa tự do môi trường
Địa chỉ TCA100
000 00000nas a2200000 4500
00122813
00260
00480AD847A-8A6F-4FBE-941F-13114260622B
008181114s
0091 0
022|a0041-3291
039|y20181114162250|zCDSISIS
110|aWhurr Limitted
245|aTropical science : |bAn international journal of science technology and economics applied to renewable natural resources development / |cWhurr Limitted
260|alondon
300|c30cm
310|a4 số/1năm
541|csao chụp
653|amôi trường
852|jTCA100

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào