Sách TK Tiếng Việt
657 CH-Đ
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
DDC 657
Nhan đề Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Thông tin xuất bản H : Thông tin và truyền thông, 2017
Mô tả vật lý 736tr. ; 24cm.
Phụ chú Bộ tài chính, vụ chế độ kế toán và kiểm toán
Tóm tắt Trình bày chế độ kế toán hành chính sự nghiệp gồm các hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ sách và hình thức kế toán, báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Tài khoản kế toán
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Chứng từ
Từ khóa tự do Hành chính sự nghiệp
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(5): 103002190-4
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303004735-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121408
00211
004F72F0F61-BFC3-4A5C-A46B-4FF23EA75EAA
005201803121434
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c350000
039|a20180312143421|bhoangthuy|y20180312143125|zhoangthuy
082 |a657|bCH-Đ
245 |aChế độ kế toán hành chính sự nghiệp
260 |aH : |bThông tin và truyền thông, |c2017
300 |a736tr. ; |c24cm.
500 |aBộ tài chính, vụ chế độ kế toán và kiểm toán
520 |aTrình bày chế độ kế toán hành chính sự nghiệp gồm các hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ sách và hình thức kế toán, báo cáo tài chính
653 |aTài khoản kế toán
653 |aKế toán
653 |aChứng từ
653 |aHành chính sự nghiệp
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Kế toán tài chính công
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(5): 103002190-4
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303004735-9
890|a10|b9
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103002190 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 CH-Đ Sách tham khảo Việt 1
2 103002191 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 CH-Đ Sách tham khảo Việt 2
3 103002192 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 CH-Đ Sách tham khảo Việt 3
4 103002193 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 CH-Đ Sách tham khảo Việt 4
5 103002194 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 657 CH-Đ Sách tham khảo Việt 5
6 303004735 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 CH-Đ Sách tham khảo Việt 6
7 303004736 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 CH-Đ Sách tham khảo Việt 7
8 303004737 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 CH-Đ Sách tham khảo Việt 8
9 303004738 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 CH-Đ Sách tham khảo Việt 9
10 303004739 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 657 CH-Đ Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào