Giáo trình khác (Tất cả)
Bài tập nguyên lý máy / Tạ Ngọc Hải [30-11-2021] Đầu mục:1

Các bài tập được chọn lọc sao cho vừa sát với nội dung giáo trình, là những mô hình cơ cấu máy, những thí dụ sát với thực tế kỹ thuật.

Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị [20-10-2021]

Trình bày các kiến thức cơ bản về triết học và triết học Mác - Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Đầu mục:199
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị [20-10-2021] Đầu mục:199

Giới thiệu khái niệm đối tượng phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội......

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị [20-10-2021]

Trình bày về nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa......

Đầu mục:199
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị [20-10-2021] Đầu mục:198 (Lượt lưu thông:2)

Trình bày về phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, hàng hóa thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường, giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường...

Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị [20-10-2021]

Trình bày về Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới

Đầu mục:199