Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Kỹ thuật khai thác khí thiên nhiên / Lê Quang Duyến, Nguyễn Thế Vinh, Phạm Văn Chung,... [02-11-2022] Đầu mục:1

Sách gồm 7 chương: Tổng quan về khí thiên nhiên; Khái niệm và tính chất cơ bản của khí thiên nhiên; Kỹ thuật khai thác mỏ khí; Kỹ thuật giếng khí; Thu gom và xử lý khí; Công nghệ tách sản phẩm khai thác; Vận chuyển.

Quản lý và xử lý rác thải nhựa / Hoàng Minh Giang, Nguyễn Thành Trung, Lê Mạnh Cường... [28-09-2022]

Giới thiệu sản xuất và tiêu dùng nhựa, rác thải nhựa, rác thải nhựa và môi trường, quản lý chất thải nhựa, tái chế và tiêu hủy rác nhựa. Kinh tế tuần hoàn nhựa.

Đầu mục:3
Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình / Vũ Thanh Tú, Nguyễn Thanh Thủy, Lê Thị Thu Hiền... [27-09-2022] Đầu mục:3

Trình bày tổng quan về hạn hán và xâm nhập mặn. Đánh giá hạn hán và xâm nhập mặn. Giải pháp phòng chống và thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn

Cấu trúc hành lang xanh thành phố / Nguyễn Văn Tuyên [27-09-2022]

Trình bày những khái niệm chung về hành lang xanh, vành đai xanh. Tổng quan thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh đô thị lớn trên thế giới và Việt Nam. Thực trạng không gian xanh, hành lang xanh thành phố tại Việt Nam. Các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc. Giải pháp thiết lập cấu trúc quy hoạch và quản lý phát triển hành lạng xanh thành phố Việt Nam.

Đầu mục:3
Xanh hóa các khu đô thị mới / Trần Minh Tùng [27-09-2022] Đầu mục:3

Trình bày các khu đô thị mới và các hình thức vườn mới, hướng dẫn xanh hóa khu đô thị mới bằng các hình thức vườn mới

Thiết kế công trình nước sạch nông thôn / Đoàn Thu Hà, Trần Mạnh Cường [27-09-2022]

Trình bày tiêu chuẩn cấp nước - lưu lượng thiết kế công trình, khai thác và xử lý nước cấp, hướng dẫn cấp nước hộ gia đình và hướng dẫn thiết kế các mô hình cấp nước nông thôn quy mô nhỏ.

Đầu mục:3
Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó / Nguyễn Tuấn Anh, Lê Văn Chín, Ngô Lê An, Phạm Tất Thắng [27-09-2022] Đầu mục:3

Trình bày tổng quan về tác động của biến đổi khí hậu, các phương pháp đánh gia tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thủy lợi, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho các tiểu vùng, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và trình bày các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo vệ bờ biển / Lê Hải Trung, Trần Thanh Tùng, Lê Xuân Roanh... [19-09-2022]

Khảo sát, lựa chọn điều kiện biên thiết kế, phân tích lựa chọn giải pháp chống xói lở bờ biển, bố trí không gian, thiết kế giải pháp chống xói lở, kỹ thuật thi công các công trình bảo vệ và công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý, vận hành giải pháp chống xói lở.

Đầu mục:3
Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường / Nguyễn Duy Dũng [19-09-2022] Đầu mục:3

Trình bày một số vấn đề về xây dựng ông thôn mới, quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các vấn đề môi trường nông thôn. Xây dựng hệ thống công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam.

Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước / Nguyễn Lương Bằng, Trần Quốc Lập [19-09-2022]

Tổng quan nghiên cứu tiết kiệm nước ở Việt Nam và trên thế giới. Thiết kế hệ thống tưới mặt ruộng. Kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: tưới phun mưa, tưới cục bộ. Lựa chọn kỹ thuật tưới và quy trình thiết kế hệ thống tưới. Hướng dẫn thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống tưới. Quản lý vận hành hệ thống tưới. Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống tưới.

Đầu mục:3