Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Bài giảng hệ thống quản lý nước thải mỏ / Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Ngọc [17-03-2020] Đầu mục:1

Trình bày thành phần và tính chất nước thải, các phương pháp xử lý nước thải mỏ, công cụ quản lý nước thải axit mỏ...

Công nghệ môi trường trong công nghiệp dầu khí + BTL / Đặng Thị Ngọc Thủy, Trần Thị Ngọc [17-03-2020]

Trình bày công nghệ kiểm soát môi trường cho quy trình sản xuất dầu khí, kiểm soát môi trường thông qua tính toàn vẹn của giếng dầu, kiểm soát môi trường của dung dịch khoan và nước sản xuất...

Đầu mục:1
Quản lý khí độc hại trong khai thác hầm lò và xây dựng công trình ngầm / Trần Thị Ngọc [17-03-2020] Đầu mục:1

Trình bày tính nguy hiểm của khí dưới đất, các vật chất hữu cơ trong trầm tích, khí vi khuẩn, khí sinh nhiệt, khí địa nhiệt, sự di chuyển và lưu trữ khí trong các phương tiện địa chất

Giáo trình tiếng anh chuyên ngành địa chất dầu khí : English for petroleum geology / Phạm Văn Tuấn(Ch.b), Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Minh Hồng.... [17-03-2020]

Trình bày giới thiệu địa chất dầu khí, bể trầm tích, hệ thống dầu khí, đá sinh và trưởng thành, đá chứa, đá chắn, các loại bẫy chữa, hình thành, dịch chuyển và tích tụ dầu khí, khoan dầu và khí...

Đầu mục:2