Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Bài giảng mạng máy tính [07-07-2020] Đầu mục:1

Bài giảng gồm các chương: Tổng quan về lập trình mạng; Ngôn ngữ lập trình JAVA; Quản lý các luồng vào ra; Lập trình đa tuyến; Quản lý địa chỉ kết nối mạng với các lớp Inetaddres, Url và Urlconnection; Lập trình Socket cho thức TCP; Lập trình ứng dụng cho giao thức UDP; Tuần tự hóa đối tượng và ứng dụng trong lập trình mạng; Phân tán đối tượng trong JAVA bằng RMI

Bài giảng an ninh và bảo mật internet / Đặng Văn Nam [07-07-2020]

Bài giảng gồm các chương: Tổng quan; Mã hóa dữ liệu; Chữ ký điện tử và hàm băm; Ẩn - giấu tin

Đầu mục:2
Bài giảng dữ liệu lớn và ứng dụng [07-07-2020] Đầu mục:2

Bài giảng gồm các nội dung: Tổng quan về dữ liệu lớn; Nền thảng công nghệ phân tích dữ liệu lớn APACHE HADOOP; HBASE

Bài giảng 3D GIS và mô hình hóa bề mặt / Bùi Ngọc Quý [07-07-2020]

Bài giảng gồm các chương: Khái niệm về mô hình địa hình 3D; Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều - 3D GIS; Các phương pháp thành lập 3D GIS; Mô hình hóa bề mặt và phân tích dữ liệu 3D GIS; 3D GIS trong môi trường mạng internet;

Đầu mục:2
Bài giảng thị giác máy tính [07-07-2020]

Bài giảng gồm các chương: Tổng quan về xử lý ảnh; Các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh; Biên và các phương pháp phát hiện biên; Xương và các kỹ thuật tìm xương; Các kỹ thuật hậu xử lý;

Đầu mục:2