Dòng Sl/KHPL Nội dung
1 8 Y tế
2 1 Y tế công cộng
3 1 Y tế dự phòng