Dòng Sl/KHPL Nội dung
1 6 Y tế
2 1 Y tế công cộng
3 1 Y tế dự phòng