Dòng Sl/KHPL Nội dung
1 50 nổ mìn
2 1 Nổ mìn tạo mặt nhẵn