Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu kích thước tối ưu và hợp lý ống nâng cho các giếng Gaslift ở mỏ Bạch Hổ : Luận án tiến sĩ / Lê Đức Vinh
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2015
109tr ; 30cm ;
Lê Đức Vinh
Tổng quan về khai thác dầu bằng gaslift. Nghiên cứu và đánh giá trạng thái hoạt động của hệ thống” giếng – vỉa” các giếng gaslift trên quan điểm bền động học. Tính toán xây dựng các bản đồ đồng mức chỉ số khai thác (PI) và lựa chọn ống nâng cho các giếng gaslift theo từng khu vực ở mỏ Bạch Hổ
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài giảng công nghệ khai thác dầu khí / Cao Ngọc Lâm
H. : Đại học Mỏ Địa chất, 2002
101tr. ; 29cm
Cao Ngọc Lâm
Đầu mục:102 (Lượt lưu thông:342) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Bài giảng xử lý làm sạch chất lưu khai thác : Dùng cho học viên Cao học / Cao Ngọc Lâm, Nguyễn Thế Vinh
H. : Knxb, 2011
75tr. ; 30cm.
Cao Ngọc Lâm
Trình bày cách xử lý dầu thô khai thác trong đó nêu rõ mục đích, nhiệm vụ, sơ đồ công nghê hệ thống thu gom xử lý và công nghệ xử lý khí khai thác
Đầu mục:1
4
5