Dòng Nội dung
1
Bài giảng thủy lực đại cương / Võ Xuân Minh, Vương Lan Vân
H : Đại học Mỏ Địa chất, 1991
107tr. ; 27cm.
Võ Xuân Minh
Gồm 7 chương: giới thiệu các nội dung cơ bản về thủy tĩnh, thủy động lực học; Tổn thất năng lượng; Dòng chảy qua lỗ và vòi; Tính toán thủy lực đường ống dài; Dòng chảy đều không áp trong kênh.
Đầu mục:1
2
Bài giảng thủy lực đại cương / Võ Xuân Minh, Vương Lan Vân;
H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2000
170 tr. ; 27cm
Võ Xuân Minh
Gồm 7 chương: giới thiệu các nội dung cơ bản về thủy tĩnh, thủy động lực, tính toán thủy lực đường ống, lỗ, vòi. dòng tia và kênh hở.
Đầu mục:76 (Lượt lưu thông:221) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập thủy lực / Võ Xuân Minh, Vương Lan Vân;
H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1987
98tr. ; 27cm
Võ Xuân Minh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình thủy lực cơ sở : Biên soạn theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Võ Xuân Minh, Vương Lan Vân, Phạm Đức Thiên
H. : Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 2009
174 tr. ; 29cm
Võ Xuân Minh
Giới thiệu nội dung cơ bản về thủy tĩnh, thủy động lực, tổn thất năng lượng, tính toán đường ống, lỗ vòi, kênh hở và dòng chảy không đều trong kênh và sông. Sau mỗi chương có bài tập cùng lời giải và bài tập không lời giải. Cuối giáo trình cung cấp số liệu bằng các bảng và đồ thị
Đầu mục:68 (Lượt lưu thông:390) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)