Dòng Nội dung
1
2
Cấu trúc địa chất lô 09.2/ : Luận văn thạc sĩ / 09 khu vực đông nam bể Cửu long và đánh giá tiềm năng dầu khí lô /
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2013
105tr ; 30cm ;
Phạm Cao Chí
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cấu trúc địa chất và đặc điểm biến dạng khu vực quần đảo Hải Tặc - quần đảo Bà Lụa - Hồn Nghệ : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Lê Trung
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2016
74tr ; 30cm ;
Nguyễn Lê Trung
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Cấu trúc địa chất và định hướng thăm dò dưới mức -175m mỏ than Vàng Danh, Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Văn Thịnh
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2015
tr ; 30cm ;
Nguyễn Văn Thịnh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)