Dòng Nội dung
1
Bài giảng địa chất thủy văn dầu khí : Dùng cho sinh viên ngành địa chất dầu / Nguyễn Văn Lâm;
H. :, 2001
116tr ; 27cm
Nguyễn Văn Lâm
Nội dung nghiên cứu của ĐCTV, ĐCTV dầu và thủy địa hóa các mỏ dầu khí. Sự hình thành thủy quyển ngầm, đặc điểm thành phần hóa học của nước dưới đất các vùng dầu khí, điều kiện địa chất thủy văn hình thành và phá hủy các mỏ dầu khí, địa chất thủy văn tìm kiếm và thăm dò dầu khí.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Đặc điểm hình thành và quy luật phân bố các bẫy phi cấu tạo khu vực Bắc bể Cửu Long : Luận án tiến sĩ / Trần Mạnh Cường
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2012
tr ; 30cm ;
Trần Mạnh Cường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Discoverers of the 20th century : Perfecting the Search / Charles A. Sternbach, Marlan W. Downey, Gerald M. Friedman;
Oklahoma : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2005
208tr. ; 21cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5