Dòng Nội dung
1
Bài giảng thủy lực đại cương / Võ Xuân Minh, Vương Lan Vân
H : Đại học Mỏ Địa chất, 1991
107tr. ; 27cm.
Võ Xuân Minh
Gồm 7 chương: giới thiệu các nội dung cơ bản về thủy tĩnh, thủy động lực học; Tổn thất năng lượng; Dòng chảy qua lỗ và vòi; Tính toán thủy lực đường ống dài; Dòng chảy đều không áp trong kênh.
Đầu mục:1
2
Bài giảng thủy lực đại cương / Võ Xuân Minh, Vương Lan Vân;
H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2000
170 tr. ; 27cm
Võ Xuân Minh
Gồm 7 chương: giới thiệu các nội dung cơ bản về thủy tĩnh, thủy động lực, tính toán thủy lực đường ống, lỗ, vòi. dòng tia và kênh hở.
Đầu mục:76 (Lượt lưu thông:221) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đặc điểm các tính chất vật lý, di dưỡng và thuỷ động học của các đá chứa dầu có cấu trúc phức tạp, trong điều kiện mô hình hoá áp suất và nhiệt độ vỉa : Luận án tiến sĩ địa chất / Phạm Anh Tuấn
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2001
133tr. ; 30cm ;
Phạm Anh Tuấn
Đặc điểm vật lí - thạch học, đặc trưng thuỷ động, cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả thu hồi dầu trong đá móng granitoit nứt nẻ. Công nghệ và phương pháp phân tích mẫu lõi đá móng, cơ sở khoa học để đánh giá các thông số vỉa, thiết kế khai thác,
Tài liệu số:1