Dòng Nội dung
1
Cấu tạo địa chất đặc điểm cơ bản và phương pháp nghiên cứu / Trần Thanh Hải
H : Khoa học và kỹ thuật, 2017
175tr. ; 25cm.
Trần Thanh Hải
Cung cấp những kiến thức cơ bản và phương pháp nghiên cứu về cấu về cấu tạo địa chất, kỹ thuật khảo sát và phân tích cấu tạo địa chất. Các cấu tạo nguyên thủy của đá, magma nguyên thủy. Khái niệm và phân loại, đặc điểm của đứt gãy và đới trượt cũng như cấu tạo nếp uốn và cấu tạo mặt do kiến tạo.
Đầu mục:5